Logo ระบบลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  


ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ปรับพื้นฐาน และชำระเงิน
ภาคเรียนที่ 2/2565
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 8 พฤศิจกายน 2565

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
272 ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000
โทร.054-217101, 054-228024